Povinné zmluvné poistenie

Kto je podľa zákona povinný uzavrieť zmluvu povinného zmluvného poistenia?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ alebo vlastník vozidla a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

Čo je predmetom povinného zmluvného poistenia?

Predmetom povinného zmluvného poistenia je právnym predpisom stanovená zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe prevádzkou motorového vozidla.

Aké nároky možno uplatniť z povinného zmluvného poistenia?

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení;
  • škody vzniknutých poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí
  • ušlého zisku
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

Aké limity poistného plnenia poskytujeme?

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. V poistnej zmluve je možné dojednať jeden z nasledujúcich limitov poistného plnenia:

Základný limit poistného plnenia:

5 000 000 Eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

1 000 000 Eur za škodu na majetku, ušlom zisku, alebo náklady na právne zastúpenie, bez ohľadu na počet poškodených

Rozšírený limit poistného plnenia:

5 000 000 Eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

2 500 000 Eur za škodu na majetku, ušlom zisku, alebo náklady na právne zastúpenie, bez ohľadu na počet poškodených.

Aká je územná platnosť povinného zmluvného poistenia?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas trvania poistenia na území členských štátov a zároveň na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Čo je zelená karta?

Zelenou kartou sa označuje Medzinárodná karta automobilového poistenia, ktorá potvrdzuje platnosť poistenia v zahraničí. Na území Slovenskej republiky je povinnosť preukázať sa na výzvu príslušníka Policajného zboru potvrdením o poistení, tzv. bielou kartou.

Čo sú asistenčné služby?

Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie služby súvisiacej s poruchou alebo nehodou motorového vozidla spoločnosťou poskytujúcou asistenčné služby. Použitie a rozsah asistenčných služieb sú uvedené v letáku Rozsah asistenčných služieb.

Ako sa poistiť online?

ASTRA ponúka možnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie on-line.Výhodou takéhoto uzavretia je úspora času, pretože poistenie si môžete dojednať v priebehu pár minút v ktorejkoľvek dennej dobe. Poistenie potvrdíte zaplatením poistného na náš účet a k dispozícii je hneď aj potvrdenie o poistení.

DOKUMENTY O PZP NA STIAHNUTIE: