Vážený klient, Vážený obchodný partner,
V súvislosti s odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti nášmu zriaďovateľovi SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť" alebo „ASTRA" ) Vás chceme informov

Vážený klient, Vážený obchodný partner,

V súvislosti s odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti nášmu zriaďovateľovi SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť" alebo „ASTRA" ) Vás chceme informovať, že v zmysle opatrenia č. ODT-10390/2015 Národnej banky Slovenska zo dňa 01.10.2015, ktoré vychádza z rozhodnutia ASF s odvolaním na článok 5 ods. 2, kde sa uvádza, že „poisťovateľ príjme všetky potrebné opatrenia, aby oznámil poisteným osobám, že majú možnosť ukončiťpoistnú zmluvu uzatvorenú s Societa Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. a informovať ich o práve vymáhať pomernú časť poistného zaplateného podľa zmluvy od okamihu ukončenia doby vypršania platnosti“.
S ohľadom na komunikáciu a dohodu NBS s rumunským Úradom pre dohľad nad finančným trhom je toto rozhodnutie pre ASTRA záväzné.

Na základe týchto skutočností budeme klientom posielať písomne Návrh na dohodu o ukončení poistnej zmluvy k 30.11.2015, podpísaný oprávnenou osobou v mene ASTRA (ďalej len „Návrh“).
ASTRA bude akceptovať všetky podpísané Návrhy zo strany klienta, ktoré boli ASTRA riadne doručené v písomnej forme do 30.11.2015 vrátane.
Po doručení podpísaného Návrhu Vám zašleme potvrdzujúci list o spracovaní dohody, v ktorom bude vypočítaná výška nespotrebovaného poistného, alebo dlžného poistného.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pri uplatňovaní si nárokov vyplývajúcich z platných a aktívnych poistných zmlúv, nájdete bližšie informácie o postupe pri likvidácii poistných udalostí a pri vrátení zostávajúcej časti poistného (ďalej len „nespotrebované poistné), na našej webovej stránke http://www.astrapoistovna.sk/sk/media/tlacove-spravy/49.

V prípade akýchkoľvek zmien a nového vývoja situácie Vás budeme obratom informovať.

« Späť k správam