Vážený klient, Vážený obchodný partner,
V súvislosti s odobratím licenie poisťovania nášmu zriaďovateľovi SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť" alebo „ASTRA" ) Vás chceme informovať o ďalšom postupe pri uplatň

Vážený klient, Vážený obchodný partner,

V súvislosti s odobratím licenie poisťovania nášmu zriaďovateľovi SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť" alebo „ASTRA" ) Vás chceme informovať o ďalšom postupe pri uplatňovaní si nárokov vyplývajúcich z platných a aktívnych poistných zmlúv.

  1. Postup likvidácie poistných udalostí:

- Pri hlásení škodových udalostí, je potrebné postupovať podľa manuálu uvedeného na našej stránke. Preložený manuál posielame v prílohe.

- Žiadosť o nahlásenie poistnej udalosti spolu s ostatnými žiadosťami (dvojazyčné) Vám posielame v prílohe a nájdete ich aj na našej web stránke.

- Žiadosti o nahlásenie poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia je možné posielať na adresu Garančného fondu poštou alebo emailom alebo faxom:

Adresa:

Fondul de Garantare a Asiguratilor

Str. Popa Petre nr. 24
Bucuresti 020805
Sector 2 Romania

Fax:
+4021 211 60 94

Email: office@fgaromania.ro

- Poistné udalosti ktoré neboli doteraz ukončené a vyplatené budeme spolu s celou dokumentáciou posielať našej materskej spoločnosti, ktorá ich odošle na rumunský garančný fond do 30 dní od odobratia licencie.

- Garančný fond v rumunsku je možné kontaktovať na doleuvedených číslach:


Telefon:
+4021 211 60 37
+4021 211 60 52
+4021 211 60 73
+4021 211 60 79

Link na web:

http://www.fgaromania.ro/noutati-si-comunicate/comunicate/the-policyholders-guarantee-fund-forms-

  1. Postup pri vrátení nespotrebovaného poistného

- Pri uplatňovaní nárokov na nespotrebované poistné je potrebné postupovať podľa manuálu uvedeného na našej stránke a použiť potrebné tlačivo (príloha č.6).

- Zoznam poistných zmlúv, na ktorých vznikol nárok na nespotrebované poistné ešte v predchádzajúcom období (pred 31.8.2015) budeme posielať našej materskej spoločnosti, ktorá ich odošle na rumunský garančný fond do 30 dní od odobratia licencie.

Rumunský Garančný fond bude postupovať na základe informácií uvedených na ich stránke:

http://www.fgaromania.ro/

Zákon č. 213/2015 výslovne stanovuje, že každá osoba, ktorá si uplatňuje nárok od poisťovateľa môže adresovať svoju žiadosť o platbu zo záručného garančného fondu (FGA).

Inými slovami, zákon nerozlišuje na národnosti, mieste bydliska fyzickej osoby či mieste sídla právnickej osoby.

Veritelia poisťovne ktorí majú bydlisko / pobyt alebo sídlo na území iných členských štátov EÚ, môžu podávať žiadosti na uplatnenie svojich nárokov z Garančného fondu (FGA). Formuláre žiadostí sú k dispozícii v angličtine, na webe FGA a na internetových stránkach ASF.

http://www.asfromania.ro/en/consumers/astra-information/astra-guide

FGA oznámi čo najskôr po ich zriadení informácie o novozriadených „zisťovaních centrách“ ktoré budú k dispozícii na rumunskom území, ako aj v ostatných členských štátoch EÚ.

Prihlášky musia byť predložené v písomnej forme, v rumunskom jazyku, podľa vzoru formulára Garančného Fondu FGA a to alebo poštou, doporučeným listom s doručenkou, e-mailom alebo inými prostriedkami poskytujúce prenos a potvrdenie o prijatí.

Formuláre garančného fondu:

  1. Request for opening a claim file - Annex No. 3

(Žiadosť o otvorenie škodového spisu – Príloha č.3)

  1. Declaration regarding the event - Annex No. 4

(Vyhlásenie o vzniku udalosti – Príloha č.4)

3. Document for vehicle repair - Annex No. 5

(Dokument pre opravu vozidla – Príloha č.5)

4. Payment application - Annex No. 6

(Žiadosť o platbu – Príloha č.6)

5. Declaration on the word of honor - Annex No. 7

(Čestne prehlásenie o podporných odôvodňujúcich dokumentoch-Príloha č.7)

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že poistné zmluvy sú naďalej platné a povinnosť platiť poistné riadne a včas pre účely trvania poistenia ako i práva na ukončenie poistného vzťahu v zmysle poistných podmienok tým nie sú dotknuté.

V prípade akýchkoľvek zmien a nového vývoja situácie Vás budeme obratom informovať.

« Späť k správam